วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม


     

            สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยามหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบโครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2542 โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

     ร้านยามาตรฐาน บริการคุณภาพ


     มุ่งเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลประชาชนในด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เกิดสวัสดิภาพประและประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพ

     1.เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฎิบัติงาน สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชน
     2.เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางด้านยาเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชนทั่วไป
     3.เพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรมติดตามผลการใช้ยาในผู้ป่วย ให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาด้านยา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีโทษน้อยที่สุดแก่ประชาชนทั่วไป
     4.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้าน ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
     5.เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านยาต่อไปในอนาคต
     6.เป็นต้นแบบร้านยามาตรฐานสำหรับนิสิตและเภสัชกรร่วมวิชาชีพ
     7.เพื่อเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ชุมชน
     8.เพื่อสร้างรายได้และนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในการ ดำเนินการร้านยาสาขาอื่นๆต่อไป

ภาพบรรยากาศในร้าน

    
 ร้านยาสาขา 1 เทศบาลเมืองมหาสารคาม      
จันทร์-ศุกร์ เปิด 08.30-21.00 น. 
(ยกเว้นวันอังคารและพฤหัสบดี 07.30-21.00 น.) 
เสาร์-อาทิตย์ นขัตฤกษ์ เปิด 10.00-21.00 น. แผนที่
 ร้านยาสาขา 2 Plazaมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จันทร์-ศุกร์ เปิด 09.00-21.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ นขัตฤกษ์ เปิด 10.00-21.00 น. แผนที่
 ร้านยาสาขา 3  ท่าขอนยาง                     
จันทร์-ศุกร์ เปิด 11.00-21.00 
เสาร์-อาทิตย์ นขัตฤกษ์ เปิด 11.00-21.00 น. แผนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 | www.pharmacy.msu.ac.th
Webmaster E-mail:pk_poohs@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น